Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: İktisat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 46

İhsan KURAN ORCID Icon

Atronmac: Bölgesel Kalkınma İçin Bir Başarı Hikâyesi Olabilir mi?

Kitle Fonlama finansman modeli kitlelerin gücüne ve desteğine dayanmaktadır. Yurtdışında yaygın olan bu finansman modelinin yasal altyapının kurulmasından sonra Türkiye’de de bilinirliği ve kullanımı artmaya başlamıştır. Bu çalışmada Fonbulucu Kitle Fonlama platformunda fonlamaya çıkan Atronmac girişimi incelenmiştir. Çalışma Atronmac’ın ibraz ettiği bilgi formu dokümanlarından elde edilen veriler analiz edilerek yürütülmüştür. Bilgi formunda belirtildiği üzere, 2023 yılında ikinci bir yatırım turuna çıkılacak ve ihracat ağırlıklı yeni bir fabrika kurulacaktır. Bu fabrika bölgede istihdamı arttıracağı gibi yatırımcılarına da her yıl düzenli olarak temettü ödenecektir. Atronmac, yatırımını gelişmiş bir il olan Bursa’da yapacaktır. Ancak girişimin başarısı gelişmemiş bölgelerde de benzer girişimlerin desteklenmesine örnek teşkil edeceği için kitle fonlama ile kurulacak veya kapasitesi artırılacak fabrikalar bölgesel kalkınmanın sağlanmasında katalizör işlevi görebilecektir. Çalışma sonucunda Atromac’ın başarı hikayesinden ilham alacak girişimcilerin kendi bölgelerinde yatırım yapması ile üretimin ve istihdamın artacağı böylece bölgede artan ekonomik aktivitelerin bölgesel kalkınmanın sağlanması için katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kitle Fonlama, Bölgesel Kalkınma, Kalkınmanın Finansmanı


Atronmac: Could it be a Success Story for Regional Development?

The crowdfunding model is based on the power and support of the masses. After the establishment of the legal infrastructure of this financing model, which is widespread abroad, its awareness and usage started to increase in Turkey. In this study, the Atronmac initiative, which started funding on the Fundbulucu Crowdfunding platform, was examined. The study was carried out by analyzing the data obtained from the information form documents submitted by Atronmac. As stated in the information sheet, a second investment tour will be launched in 2023 and a new export-oriented factory will be established. This factory will increase employment in the region and its investors will be regularly paid dividends every year. Atronmac will make its investment in Bursa, which is a developed province. However, since the success of the initiative will serve as an example for the support of similar initiatives in underdeveloped regions, factories to be established with crowdfunding or whose capacity will be increased can act as a catalyst for regional development. As a result of the study, it has been concluded that the entrepreneurs who will be inspired by the success story of Atromac make investments in their own regions, and that production and employment will increase, thus increasing economic activities in the region will contribute to regional development.

Keywords: Crowdfunding, Regional Development, Development Financing

Sayfa Aralığı: 35-48


Atıf İçin

Kuran, İ. (2023). Atronmac: Could it be a Success Story for Regional Development?. Journal of Current Researches on Business and Economics, 13 (1), 35-48.


123