Year:2023   Volume: 13   Issue: 2   Area: İşletme

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 88

Sezgin DEMİR ORCID Icon

Examining Confirmation Bias as Systematic Investor Behavior

A significant portion of the literature uses fundamental analysis models to improve the performance of financial investments. However, the evidence on financial investment and fundamental analysis has a major weakness in that the assumptions of return models are very different from the real world. Evidence from research in this area shows that risk-based studies are inconsistent. However, unless we can reject a testable alternative hypothesis, the debate about whether the observed evidence is consistent with the efficient market hypothesis is far from resolved. This study aims to improve current understanding of market behavior by introducing a behavioral framework that can explain observed excess returns. When risk-based assumptions are rejected, the risk premium is often explained by investors' overreaction, while abnormal returns from trading strategies based on fundamental analysis are claimed to be the result of investors' underreaction. Considering value-based investment and trading strategies based on fundamental analysis, the question arises as to why investors overreact to the future expectations of some stocks and underreact to financial information about other stocks.

Keywords: behavioral finance, confirmation bias, investor behavior


Doğrulama Önyargısının Sistematik Yatırımcı Davranışı Olarak İncelenmesi

Literatürün önemli bir kısmı, finansal yatırımların performansını artırmak için temel analiz modellerini kullanmaktadır. Ancak finansal yatırım ve temel analizle ilgili kanıtlar, getiri modellerinin varsayımlarının, gerçek dünyadan çok farklı olması nedeniyle büyük bir zayıflığa sahiptir. Bu alandaki araştırmalardan elde edilen kanıtlar, risk temelli çalışmaların tutarsız olduğunu göstermektedir. Ancak, test edilebilir alternatif bir hipotezi reddedemediğimiz sürece, gözlemlenen kanıtların etkin piyasa hipoteziyle tutarlı olup olmadığı konusundaki tartışma henüz çözümlenmiş olmaktan uzaktır. Bu çalışma, gözlemlenen aşırı getirileri açıklayabilecek davranışsal bir çerçeveyi ortaya koyarak piyasa davranışına ilişkin mevcut anlayışı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Risk temelli varsayımlar reddedildiğinde, risk primi genellikle yatırımcıların aşırı tepkisi ile açıklanırken, temel analize dayalı alım - satım stratejilerinden elde edilen anormal getirilerin, yatırımcıların yetersiz tepkisinin sonucu olduğu iddia edilmektedir. Temel analize dayanan değer odaklı yatırım ve alım - satım stratejileri dikkate alındığında, yatırımcıların neden bazı firmaların gelecekteki beklentilerine aşırı tepki verirken diğer firmalar hakkındaki finansal bilgilere düşük tepki verdikleri sorusu ortaya çıkmaktadır. . Bu çalışma söz konusu sorunun yanıtlanmasında onay önyargısının rolüne vurgu yaparak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal finans, doğrulama önyargısı, yatırımcı davranışı

Page Range: 187-194


For Cited

Demir, S. (2023). Examining Confirmation Bias as Systematic Investor Behavior. Journal of Current Researches on Business and Economics, 13 (2), 187-194.


93