Year:2022   Volume: 12   Issue: 1   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 2

Baran ARSLAN ORCID Icon,Canan YILMAZ UZ

The Mediating Role of Brand Trust and Brand Love in the Impact of Brand Experience on Brand Loyalty

The unique feeling created by the experience offered to the consumer has become one of the most important features that distinguish a brand from its competitors. It is also important to know whether the experience offered by brands triggers a sense of loyalty in the consumer and to determine whether brand love and brand trust have a role in this effect. This research was conducted in order to reveal the role of brand trust and brand love in the effect of brand experiences of individuals living in Turkey and owning vehicles at gas stations on brand loyalty. The questionnaire form prepared in line with the purpose of the research was applied to 406 individuals on a voluntary basis with online convenience sampling method. First of all, reliability analysis was made in the research, and then factor analysis was performed to test the factor structure validity of the scales measuring the participants' brand experience, brand loyalty, brand trust and brand love. Regression analysis was conducted to determine the mediating role of brand trust and brand love in the effect of brand experience on brand loyalty. As a result of the analysis, it was concluded that brand trust and brand love have a partial mediating role in the effect of brand experience on brand loyalty.

Keywords: Brand Experience, Brand Trust, Brand Love, Brand Loyalty.


Marka Deneyiminin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinde Marka Güveni ve Marka Aşkının Aracılık Rolü

Tüketiciye sunulan deneyimin yarattığı benzersiz his, bir markayı rakiplerinden belirgin bir şekilde ayırt edilmesini sağlayan en önemli özelliklerden biri haline gelmiştir. Markalar tarafından sunulan deneyimin tüketicide bir sadakat duygusunu tetikleyip tetiklemediğinin bilinmesi ve marka aşkı ile marka güveninin bu etkide bir rolü olup olmadığının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırma, Türkiye'de yaşayan ve araç sahibi olan bireylerin benzin istasyonlarında edindikleri marka deneyimlerinin marka sadakatlerine etkisinde marka güveni ve marka aşkının rolünü ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket formu online olarak kolayda örnekleme yöntemiyle 406 bireye gönüllük esasına göre uygulanmıştır. Araştırmada öncelikle güvenilirlik analizi yapılmış olup, ardından katılımcıların marka deneyimi, marka sadakati, marka güveni ve marka aşkı ölçeklerine faktör yapı geçerliliğini test etmek için faktör analizi yapılmıştır. Marka deneyiminin marka sadakati üzerindeki etkisinde marka güveni ve marka aşkının aracılık rolünü belirlemek için regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda marka deneyiminin marka sadakati üzerindeki etkisinde marka güveninin ve marka aşkının kısmı aralık rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka Deneyimi, Marka Güveni, Marka Aşkı, Marka Sadakati.


For Cited

Arslan, B. & Yılmaz Uz, C. (2022). The Mediating Role of Brand Trust and Brand Love in the Impact of Brand Experience on Brand Loyalty. Journal of Current Researches on Business and Economics, 12 (1), 1-18.


575