Yıl:2022   Cilt: 12   Sayı: 1   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 5

Umut Tolga GÜMÜŞ ,Ferda YILDIRIM

Yiyecek İçecek ve Tütün İşletmelerinin DuPont Analiziyle Performans Dönemsel Getiri İlişkisinin Getirisi

Küresel ekonomi de yaşanan siyasi, sosyal, salgın hastalıklar ve teknolojik değişimler ile yiyecek içecek ve tütün sektörünü etkilemiştir. İşletmelerin hem ulusal rakipleri hem de uluslararası rakipleriyle rekabet halindedir. Bu zorlu küresel rekabet ortamında işletmeler devamlılıklarını sürdürme ve işletmenin büyümesi için kar odaklı çalışması gerekmektedir. Bir işletmenin karlılık oranı o işletmenin ne oranda büyüdüğünü göstermektedir. Karlılık oran analizlerden biri olan öz sermaye karlılığıdır. İşletmenin öz sermaye karlılığını bulmak için DuPont analizi ile ölçülmüştür. Finansal oranlar ile işletmelerin iş faaliyetlerinin performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için geliştirilen finansal analiz tekniği olan birleşik oranlar analizi yöntemi kullanılmıştır. İşletmelerin 2016-2020 yılların net kar marjı, aktif(varlık) devir hızı, öz sermaye çarpanı ve öz sermaye verimliliği ve ortalamaları hesaplanarak tablo halinde oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı işletmelerin varlık karlılığına ve öz sermaye verimliliği için birleşik oran analiz yöntemi ile BIST İstanbul’da yiyecek içecek ve tütün sektöründeki işletmelerin 2016-2017-2018-2019-2020 yılları arasında finansal mali durumunun karşılaştırılması, işletmenin performansı ve en iyi finans yönetimini yapan işletme hakkında yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Birleşik Oran Yöntemi, Öz Sermaye Karlılığı, Öz Sermaye Verimliliği, DuPont Analizi, Yiyecek içecek ve tütün şirketleri


DuPont Analysis Performances of Food Beverage and Tobacco Businesses Return of Periodic Return

Political, social, epidemic diseases and technological changes in the global economy have affected the food and beverage and tobacco sectors. It is in competition with both national and international competitors of enterprises. In this challenging global competitive environment, businesses need to work profit-oriented in order to maintain their continuity and grow the business. The profitability rate of a business shows how much that business has grown. One of the profitability ratio analysis is the return on equity. It was measured by DuPont analysis to find the return on equity of the business. The combined ratio analysis method, which is a financial analysis technique developed to measure and evaluate the performance of financial ratios and business activities of enterprises, was used. The net profit margin, asset (asset) turnover rate, equity multiplier and equity efficiency and averages of the enterprises for the years 2016-2020 are calculated in a tabular form. The aim of this study is to compare the financial situation of the enterprises in the food and beverage and tobacco sector in BIST Istanbul between the years 2016-2017-2018-2019-2020, with the combined ratio analysis method for the asset profitability and equity efficiency of the enterprises, the performance of the enterprise and the best financial management commented on the business.

Keywords: Composite Ratio Method, Return on Equity, Efficiency of Equity, DuPont analysis, Food and beverage and tobacco companies


Atıf İçin

Gümüş, U. T. & Yıldırım, F. (2022). DuPont Analysis Performances of Food Beverage and Tobacco Businesses Return of Periodic Return. Journal of Current Researches on Business and Economics, 12 (1), 19-30.


399